Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κύριες υποχρεώσεις

Το πλήρες κείμενο του κανονισμού σπουδών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Σπουδές στην κινητικότητα" βρίσκεται στο ΦΕΚ 6034/τ. Β’/31.12.2020

Χρονική διάρκεια φοίτησης και κύριες υποχρεώσεις για τη χορήγηση τίτλου

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Μέρος του χρόνου αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) εξάμηνο, διατίθεται για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Με άδεια της Σ.Τ., η ανώτατη διάρκεια φοίτησης μπορεί να ορισθεί σε έξι (6) εξάμηνα.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες προκύπτουν από την:

 • Παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έξι (6) μαθήματα. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες. Ο συγκεκριμένος αριθμός πιστωτικών μονάδων προκύπτει (σε εβδομαδιαία βάση) από τις ώρες
  • υποχρεωτικής παρακολούθησης της διδασκαλίας,
  • προετοιμασίας, εκπόνησης ή συγγραφής εβδομαδιαίων εργασιών,
  • παρακολούθησης και συμμετοχής στον υποχρεωτικό κύκλο διαλέξεων που οργανώνει κάθε εβδομάδα το ΠΜΣ,
  • προετοιμασίας, οργάνωσης και συμμετοχής σε παράλληλες δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο των μαθημάτων,
  • συμμετοχής σε σεμινάρια εκπαίδευσης στη διαδικασία εκπόνησης επιστημονικών εργασιών, καθώς και
  • προετοιμασίας και συγγραφής της τελικής εξαμηνιαίας εργασίας του κάθε μαθήματος.
 • Την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες και συνοδεύεται από υποχρεωτική παρουσίαση της πορείας ολοκλήρωσής της σε ειδικές συναντήσεις με τους επόπτες και τους συμφοιτητές που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας τους, στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ εξάμηνοECTS
Υποχρεωτικό μάθημα
1 Σπουδές στην Κινητικότητα: Θεωρίες και Μεθοδολογίες 15
Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή
1 Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην κινητικότητα Ι 15
2 Ιστορικές προσεγγίσεις στην κινητικότητα I 15
Απαιτούνται το υποχρεωτικόά και ένα μάθημα κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS)
B’ εξάμηνοECTS
Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή
1 Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην κινητικότητα ΙΙ 15
2 Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στην Κινητικότητα Ι 15
3 Κινητικότητα, πολιτισμική θεωρία και κριτική Ι 15
4 Ιστορικές προσεγγίσεις στην Κινητικότητα ΙΙ 15
Απαιτούνται δύο μαθήματα κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS)
Γ’ εξάμηνοECTS
Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή
1 Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στην Κινητικότητα ΙΙ 15
2 Κινητικότητα, πολιτισμική θεωρία και κριτική ΙΙ 15
3 Ιστορικές προσεγγίσεις στην Κινητικότητα ΙΙΙ 15
4 Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στην Κινητικότητα ΙΙΙ 15
Απαιτούνται δύο μαθήματα κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS)
Δ’ εξάμηνοECTS
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 30

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας