Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών

Το πλήρες κείμενο του κανονισμού σπουδών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Σπουδές στην κινητικότητα" βρίσκεται στο ΦΕΚ 6034/τ. Β’/31.12.2020

Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. οργανώνεται με βάση μαθήματα που παρέχουν ο Τομέας Ιστορίας και ο Τομέας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, τα οποία προωθούν την διεπιστημονικότητα στην μελέτη της κινητικότητας, την συνέργεια μεταξύ των διδασκόντων και την καινοτόμα προσέγγιση των φοιτητών-τριών σε ζητήματα αιχμής.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Μέρος του χρόνου αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) εξάμηνο, διατίθεται για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Με άδεια της Συνέλευσης του Τμήματος η ανώτατη διάρκεια φοίτησης μπορεί να ορισθεί σε έξι (6) εξάμηνα.

Προϋποθέσεις απόκτησης του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση έξι (6) μαθημάτων (90 ECTS συνολικά) και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες, ενώ η διπλωματική εργασία σε 30 πιστωτικές μονάδες. Το μάθημα «Σπουδές στην Κινητικότητα: Θεωρίες και Μεθοδολογίες» είναι υποχρεωτικό. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μαθήματα επιλέγονται από τον/την φοιτητή/-τρια από τα δέκα (10) προσφερόμενα υποχρεωτικά κατ' επιλογή μαθήματα.

Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών/-τριών που απαιτείται για την πραγματοποίηση ενός σεμιναρίου είναι τρεις (3).

Ο κάθε κύκλος (διάρκεια) του ΠΜΣ που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τέσσερα (4) εξάμηνα για πλήρη φοίτηση, εκ των οποίων το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 20%.

Η δήλωση των μαθημάτων παρακολούθησης είναι υποχρεωτική για κάθε εξάμηνο και ολοκληρώνεται τη δεύτερη εβδομάδα των μαθημάτων. H παραβίαση της προθεσμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότητας παρακολούθησης του τρέχοντος εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση, για τη συνέχιση της φοίτησης απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης σπουδών μέχρι και ενός (1) εξαμήνου κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

H Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση του/της Διευθυντή/-ντριας του Π.Μ.Σ δύναται να διαγράψει φοιτητή/-τρια, εφόσον έχει υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ.

Αξιολόγηση μαθημάτων

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος/-ουσας ή των διδασκόντων, γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και βασίζεται στην αντικειμενική εκτίμηση της απόδοσης του φοιτητή /-τριας στο συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις κλπ.). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναγράφονται στο  περίγραμμα του κάθε μαθήματος.

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/-τρια αποτύχει σε ένα μάθημα μπορεί να επανεξετασθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα/-ουσα.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/-τριας που οδηγεί στην λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε 6 (έξι) μαθήματα και στη διπλωματική του εργασία.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/-τριας στα 6 μαθήματα, καθώς και από την βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα:

    ο μέσος όρος της βαθμολογίας του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/-τριας στα 6 μαθήματα καλύπτει το 60% του βαθμού του Δ.Μ.Σ. και
    ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας καλύπτει το 40% του βαθμού του Δ.Μ.Σ.

Αναστολή φοίτησης

Στους μεταπτυχιακούς/-ες φοιτητές/-τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα  εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Ολοκλήρωση των σπουδών

Ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/φοιτήτρια θεωρείται κάτοχος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από τη στιγμή που ολοκλήρωσε πλήρως τις υποχρεώσεις του.

Για να λάβει μέρος ο φοιτητής στην τελετή καθομολόγησης πρέπει να έχει:

  • Ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο σπουδών, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών.
  • Να έχει παραδώσει την ακαδημαϊκή ταυτότητα.
  • Να μην έχει εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη.

Η καθομολόγηση για τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες τελείται από τις Πρυτανικές Αρχές, παρουσία του/της Διευθυντή/-ντριας του ΠΜΣ και του/της Προέδρου του Τμήματος.

Βεβαιώσεις

Η μορφή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος και το τελετουργικό της ορκωμοσίας καθορίζονται στον κανονισμό του ιδρύματος. Το Παραρτήματος Διπλώματος διαμορφώνεται σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 224ης /17-10-2008 συνεδρίασής του και τις διατάξεις της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-2007.

Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και δεοντολογίας

Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΘ.

Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των Διπλωματικών Εργασιών απαγορεύεται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των ΠΜΣ και να επιβάλλει ποινές, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι σχετικές οδηγίες θα συντάσσονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.

Καμία μεταπτυχιακή εργασία δεν κατατίθεται για υποστήριξη, αν προηγουμένως δεν ελεγχθεί από την ηλεκτρονική υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής της κεντρικής βιβλιοθήκης του ιδρύματος.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας