Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν

 • Βαθμίδα: Ομότιμος Καθηγήτρια
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προφορική Ιστορία, Σπουδές Μνήμης, Μετανάστευση, Εθνοτικές Ομάδες, Ανθρωπολογία της Βίας, Πολιτική Ανθρωπολογία, Εθνογραφία του ελληνικού Εμφυλίου
 • e-mail:
 • website: users.ha.uth.gr/boeschoten

Βιογραφικό

Έλαβε πτυχία Φιλολογίας και Ιστορίας από τα Πανεπιστήμια της Μπολώνια (Ιταλία, 1972), Ουτρέχτη (Ολλανδία, 1974) και Ιωαννίνων (1977) και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (1987). Εργάστηκε ως μεταφράστρια στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1980-2000). Από το 2000 διδάσκει ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ι.Α.ΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ειδικευμένη σε θέματα προφορικής ιστορίας, κοινωνικής μνήμης, εθνοτισμού και, πιο πρόσφατα, ανθρωπολογίας των μετασοσιαλιστικών κοινωνιών και της μετανάστευσης. Δημοσίευσε πολλά βιβλία και άρθρα στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. Είναι διευθύντρια του εργαστηρίου κοινωνικής ανθρωπολογίας και του αρχείου προφορικών μαρτυριών που στεγάζεται εκεί. Είναι επίσης πρόεδρος της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ) και μέλος της διεθνούς συντακτικής επιτροπής του περιοδικού “Oral History”. Επιστημονική υπεύθυνη ερευνητικού προγράμματος για Φύλο και Μετανάστευση από την Νοτιοανατολική Ευρώπη (2004-2007), και της ερευνητικής ομάδας του Ι.Α.ΚΑ στα προγράμματα Ελληνικά για Μετανάστες Γονείς (2010-2011) και Σχεδιάζοντας το Μουσείο Πόλης του Βόλου (2011-2015).

Δημοσιεύσεις

Βιβλία
 • From Armatolik to People's Rule: Investigation into the Collective Memory of Rural Greece (1750-1949). Hakkert. Amsterdam 1991. (δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή)
 • Αvάπoδα χρόvια. Συλλoγική μvήμη και ιστoρία στo Ζιάκα Γρεβεvώv, 1900-1950. Αθήνα: Πλέθρον 1997.
 • Περασάμε πoλλές μπόρες, κoρίτσι μoυ... Αθήνα: Πλέθρον 1999.
 • Roberto Cipriani, Vittorio Cotesta, Nikos Kokosalakis, Riki Van Boeschoten, Episkepsi, Il Villagio Armonioso. Tradizione, modernita, solidarieta e conflitto in una comunita greca. Milano: Francangeli 1999.
 • Loring Danforth & Riki Van Boeschoten, Children of the Greek Civil War. Refugees and the Politics of Memory. University of Chicago Press 2011 Edmubd Keeley Book Prize, MGSA 2013).
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
 • «Myth and History in Greek Folk Songs Related to the War of Independence», Journal of the Hellenic Diaspora vol.XIII, no 3 + 4 (1986)
 • Cucharas de oro y manzanas podridas, Historia y fuente oral no. 4 (1990)
 • Κλεφταρματoλoί, ληστές και κoιvωvική ληστεία, Μvημωv 11 (1991)
 • The Peasant and the Party: Peasant Options and "Folk" Communism in a Greek Village, The Journal of Peasant Studies vol 20, no 4, July 1993, 612-639
 • Οι αγρότες και τo ΚΚΕ: Λαϊκός Κoμμoυvισμός στηv περίoδo της Αvτίστασης και τoυ Εμφυλίoυ, ΤΑ IΣΤΟΡIΚΑ 21 (1994) 365-390.
 • Γεωπoλιτική της ελληvικής Αvτίστασης: η περίπτωση της Βόρειας Πίvδoυ. Δoκιμές 6, special issue (Τo εμφύλιo δράμα) 1997.
 • Usage des langues minoritaires dans les departements de Florina et Aridea (Macedoine). Σε: STRATES No. 11 (1999) Ειδικό τεύχος (Le rapport rural- urbain en Grece, evolutions recentes)
 • Mythe et histoire dans les chants populaires sur la guerre de l' independance, Etudes Balcaniques no. 7, "L'image du heros dans les traditions orales du Sud-Est Europeen" (7-2000), 49-68
 • Romper el silencio de una violencia, Historia, Antropologia y Fuentes Orales, 24 (2000)
 • Δεκαετία του 1940: διαστάσεις της μνήμης σε αφηγήσεις ζωής της περιόδου. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 107 α (2002) ειδικό τεύχος «Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα (επ. Μ.Θανοπούλου, Α.Μπουτζοβή), σς. 135-156.
 • The Trauma of War Rapes: A Comparative View on the Bosnian Conflict and the Greek Civil War, History and Anthropology 14/1: 41-54 (2003)
 • “Unity and Brotherhood”? Macedonian Political Refugees in Eastern Europe, History and Culture of South Eastern Europe - An Annual Journal, Vol. 5/2003
 • Μουσεία και Προφορική Ιστορία, Εν Βόλω 2006
 • Codeswitching, Linguistic Jokes and Ethnic Identity: Reading Hidden Transcripts in a Cross-Cultural Context, Journal of Modern Greek Studies 24/2 (2006) 347-378.
 • Broken bonds and divided memories: war time massacres reconsidered in a comparative perspective, Oral History 35/1 2007: 39-48
 • «Έχω κάνει 100 συνεντεύξεις, τι να τις κάνω;» Αφιέρωμα στην προφορική ιστορία του ηλεκτρονικού περιοδικού Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα, τεύχος 5, November 2011
 • Legami spezzati e memorie divise: I massacri bellici rivisti in prospettiva comparata, Memoria e Ricerca 21 (2006): 55-79)
Άρθρα σε συλλογικούς τόμους
 • De Macedoniers in Griekenland. In: H.Ramkema, E.Van Schaik (eds) "Tussen Recht en Repressie, Minderheden in Oost-Europa", Amsterdam 1994: Instituut voor Publiek en Politiek. 147-163
 • Η "τάξη τoυ λαoύ" και η "τάξη τωv ζoρμπάδωv": oι θεσμoί της λαoκρατίας στη λαϊκή μvήμη. Στo "Η Εθvική Αvτίσταση στηv Ευρυταvία" Αθήvα 1995
 • Politicized borders: The case of Greek Macedonia. In: H.Knippenberg & J.Markusse, Nationalising and Denationalising European Border Regions, 1800-2000. Amsterdam.: Kluwers 1999. pp. 83-106.
 • Pour une geopolitique de la Resistance grecque: le cas du Pinde du Nord. In: J-M. Guillon. R.Mencherini (eds) La Resistance et les Europeens du Sud. Paris l'Harmattan 1999
 • When Difference Matters: Sociopolitical Dimensions of Ethnicity in the District of Florina. In: J.Cowan (ed), Macedonia: The Politics of Identity and Difference. London: Pluto Press 2000, pp. 28-46.
 • Απαξίωση και αξιοποίηση των προφορικών μαρτυριών. Χ.Χατζητάκη-Καψωμένου (επ). Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός: Λαογραφία και Ιστορία. Συνέδριο στη μνήμη της ‘Αλκης Κυριακίδου-Νέστορος. Θεσσαλονίκη: Παραρτηρητής 2001. σς. 159-165
 • Peasants and “Tsorbatzides”. Interactions between Local Politics, Social Stratification and the Nation-State in Greek Macedonia. In: Flip Lindo & Mies van Niekerk (eds), Dedication and Detachment. Essays in Honour of Hans Vermeulen, Amsterdam: Het Spinhuis 2001
 • Επαναπατρισμός σε μια ξένη πατρίδα. Η επιστροφή των παιδιών του εμφυλίου. Πρακτικά του Συνεδρίου «Το παρόν του παρελθόντος: Ιστορία, Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία». Σχολή Μωραίτης
 • (με την Κωνσταντίνα Μπάδα), Εισαγωγή στο Π.Τόμσον, Οι φωνές του παρελθόντος, Αθήνα: Πλέθρον, 2003.
 • "Ενότητα και Αδελφότητα": σλαβομακεδόνες και έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Ανατολική Ευρώπη, στο Ε.Βουτυρά, Β.Δαλκαβούκης, Ν.Μαραντζίδης, Μ.Μποντίλα (επ), "Το όπλο παρά πόδα". Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Παν. Μακεδονίας, 2005, σ. 45-72.
 • The impossible return: coping with separation and the reconstruction of memory in the wake of the Civil War. In: M.Mazower (ed), After the War was Over: Reconstructing the Family, Nation and State in Greece, 1943-1960. Princeton University Press. 2000. pp. 122-141. Ελλ.μετάφραση στο Μαρκ Μαζούερ (επ) Μετά τον πόλεμο. Η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. (2004)
 • "Little Moscow and the Greek Civil War. Memories of Violence, Local Identities and Cultural Practices in a Greek Mountain Community" In F.Cappelletto (ed), Memory and World War II. An Ethnographic Approach'. Oxford: Berg, pp. 39-64.
 • Public Memory as Arena of Contested Meaning: A Student’s Project on Migration. In: P.Hamilton and L.Shopes (eds), Oral History and Public Memories, Philadelphia, Temple University Press. 2008, p. 211-230
 • (με τους Ε.Βουτυρά, Τ.Βερβενιώτη και Δ.Δαλκαβούκη), Εισαγωγή, στο Ρ.Βαν Μπούσχοτεν, Ε.Βουτυρά, Τ.Βερβενιώτη, Β.Δαλκαβούκη, Κ.Μπάδα (επ), Μνήμες και Λήθη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2008.
 • Μνήμες, τραύματα και μετα-μνήμη: το "παιδομάζωμα" και η επεξεργασία του παρελθόντος, στο Ρ.Βαν Μπούσχοτεν, Ε.Βουτυρά, Τ.Βερβενιώτη, Β.Δαλκαβούκη, Κ.Μπάδα (επ), Μνήμες και Λήθη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2008.
 • From ‘Janissaries’ to ‘Hooligans’: Greek and Macedonian Refugee Children in Communist Hungary, in M.Todorova (ed), Remembering Communism: Genres of Representation, New York: Social Science Research Council, 2010, 155-186
 • «Η εμφύλια βία ως μήνυμα: μια συγκριτική προσέγγιση της επιτελεστικής λειτουργίας της βίας σε εμφύλιους πολέμους». Στο Κ. Ροζάκου- Ε. Γκαρά (επιμ), Ελληνικά παράδοξα: πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία. Σειρά Ε. Παπαταξιάρχης Ε. Πλεξουσάκη και Κ.Ροζάκου (επιμ.), Αναθεωρήσεις του πολιτικού. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 429-450.
Επιμέλεια επιστημονικών βιβλίων
 • Π.Τόμσον, Οι φωνές του παρελθόντος, Αθήνα: Πλέθρον, 2003.
 • (με Ε.Βουτυρά) Ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν. Εθνογραφίες του μετασοσιαλιστικού κόσμου, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2007
 • (με τους Ε.Βουτυρά, Τ.Βερβενιώτη, Β.Δαλκαβούκη και Κ.Μπάδα (επ)), Μνήμες και Λήθη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2008.
 • T.Lewellen, Πολιτική Ανθρωπολογία, Μια Εισαγωγή. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2009
 • (με τους Τ.Βερβενιώτη, Κ.Μπάδα, Ε,Νάκου, Π.Πανταζή, Π.Χανταζαρούλα), . Γεφυρώνοντας τις γενιές: διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική ιστορία και άλλες βιο-ιστορίες. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Βόλος, 25-27 Μαΐου 2012. Βόλος: Ένωση Προφορικής Ιστορίας. (ebook)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας