Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus

Το ΙΑΚΑ συνεργάζεται με 40 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος ανταλλαγών Erasmus.

Οι φοιτητές για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν:

  • ολοκληρώσει τουλάχιστον το α' έτος σπουδών
  • γνωρίζουν καλά τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα
  • υπηκοότητα χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις συμφωνίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος Erasmus στο κεντρικό κόμβο του πανεπιστημίου.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι υποτροφίες κινητικότητας φοιτητών LLP/ERASMUS απευθύνονται και στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. Όλες οι σχετικές πληροφορίες (διαδικασίες, κριτήρια επιλεξιμότητας κλπ) δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του Π.Θ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΙΑΚΑ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών LLP/ERASMUS, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από το πρόγραμμα και επιπλέον:

  • Έχουν κατοχυρώσει τα απαιτούμενα έξι (6) σεμινάρια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.
  • Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας τους υπό την επίβλεψη συγκεκριμένου διδάσκοντα (επόπτη).
  • Αιτιολογούν την επιθυμία μετακίνησής τους για επιπλέον σπουδές στο αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας που θα εκπονήσουν μετά την επιστροφή τους.
  • Έχουν τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη της Διπλωματικής Εργασίας τους, ο οποίος εισηγείται σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. συνεκτιμά επίσης τη γενική εικόνα και τη συνέπεια των φοιτητών και δίνει προτεραιότητα στους φοιτητές που κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους βρίσκονται στο 3ο εξάμηνο των σπουδών τους.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας