Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Μετατοπίσεις, συνοριακότητα και ετερότητα: Αντι-αποικιακές επιστημολογίες και σύγχρονη κριτική θεωρία

  • Κωδικός: ΣΚ1320
  • Κατεύθυνση: -
  • Εξάμηνο: 3
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Έλενα Τζελέπη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2022-2023 χειμερινό

Περίληψη

Στο μεταπτυχιακό αυτό σεμινάριο, διερευνούμε έννοιες κομβικές στις σπουδές της κινητικότητας, όπως μετατόπιση, συνοριακότητα και ετερότητα, σε συνάρτηση με τo σύγχρονo πολύπλοκo διεθνικό περιβάλλον της μεταδημοκρατίας, της αποικιοκρατίας, του «παγκόσμιου Νότου», της πολεμικής βίας και άλλων κοινωνικών κρίσεων. Επεξεργαζόμαστε πώς το φύλο, η φυλή, η τάξη, η εθνότητα και η σωματική αρτιμέλεια διαπερνούν και διαμορφώνουν τις συνθήκες της κινητικότητας, της μετατόπισης, του εκτοπισμού και της (δια)συνοριακότητας. Στο υπόβαθρο των συζητήσεών μας είναι ενεργό το ερώτημα του κατά πόσον οι διαφορετικές κινητικότητες ξεπερνούν σύνορα (όπως στην περίπτωση της υπερεδαφικότητας της ψηφιακής τεχνολογίας) και ρευστοποιούν ταυτότητες, ή παράγονται στο πλαίσιο εθνικιστικών και ξενοφοβικών πολιτικών, ασφαλειοποίησης των συνόρων και νεοφιλελεύθερων προταγμάτων. Τι είδους νομαδικές και υβριδικές υποκειμενικότητες αρθρώνουν οι κινητικότητες (ή ακινησίες) των βίαιων εκτοπισμών, της προσφυγικότητας, της απώλειας, της επισφάλειας και της βιοπολιτικής διακυβέρνησης; Άλλες θεματικές που θα ερευνηθούν είναι: οι (τοπικές και διατοπικές) ενσώματες επιτελέσεις του ανήκειν, η πολιτειότητα, τα δικαιώματα, οι κοινωνικοί αποκλεισμοί αλλά και οι διεκδικήσεις στο πλαίσιο των σύγχρονων κινητικοτήτων. Το θεωρητικό προφίλ του μαθήματος είναι διαθεματικό και διεπιστημονικό και περιλαμβάνει τις διασταυρώσεις κριτικής θεωρίας, πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας, μετααποικιακής/αντιαποικιακής κριτικής, θεωριών φύλου και πολιτισμικών σπουδών.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας