Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορική έρευνα

Το Εργαστήριο Ιστορίας εξυπηρετεί τις έρευνες που διεξάγονται από τα μέλη του τομέα ιστορίας, ατομικά ή ομαδικά, στο πλαίσιο διδακτορικών διατριβών ή μεταδιδακτορικών ερευνητικών σχεδίων, και στο μέτρο του δυνατού αξιοποιεί τα αποτελέσματά τους. Τα ερευνητικά προγράμματα στηρίζονται σε εξωτερικές χρηματοδοτήσεις ενώ μικρά ερευνητικά έργα σε ετήσια βάση χρηματοδοτεί η Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας