Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογίες καθ’ οδόν: Εθνογραφία, τουρισμός και άλλα ταξίδια

  • Κωδικός: ΣΚ1210
  • Κατεύθυνση: -
  • Εξάμηνο: 2
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ελευθερία Δέλτσου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2021-2022 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΤΡΙΤΗ 15:00-18:00, αιθ. Μεταπτυχιακών

Περίληψη

O τουρισμός και η εθνογραφία έχουν ταυτιστεί με το ταξίδι και ήδη από τα μέσα του 1980 η σχέση μεταξύ εθνογραφίας, τουρισμού, ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, και ταξιδιωτικής δημοσιογραφίας έχει τεθεί προς συζήτηση. Σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει, λοιπόν, ένας/μία ανθρωπολόγος που ταξιδεύει για να μελετήσει μια ομάδα ανθρώπων με τον/την τουρίστα/στρια, ή και τον/την δημοσιογράφο που επισκέπτεται Άλλα μέρη του κόσμου; Πώς εντάσσονται ταξιδιωτικές κινητικότητες (ιατρικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές, μεταναστευτικές, θρησκευτικές, ...) που εμπεριέχουν την επαφή με Άλλους «πολιτισμούς» στη συνθήκη της αποικιοκρατίας, της μετα-αποικιοκρατίας, του νεοφιλελευθερισμού; Τι είδους δια-εθνικοί κοσμοπολιτισμοί συγκροτούνται μέσα από το ταξίδι του/της μετανάστη/τριας, του/της πρόσφυγα, του/της επιχειρηματία, του/της φοιτητή/τήτριας, ... στη συνθήκη του ύστερου καπιταλισμού; Τι ρόλο παίζουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στο ταξίδι και στις αναπαραστάσεις του; Το μάθημα θα θέσει την έννοια ‘ταξίδι’ στο επίκεντρο μέσα από τους ακόλουθους άξονες: Οι δρόμοι ως εθνογραφία. Η εθνογραφία ως ταξίδι. Ο τουρισμός ως ταξίδι. Ο τουρισμός ως εθνογραφία.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας