Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΙΙ. Κοινωνική αρχαιολογία: θέματα και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της προϊστορίας

  • Κωδικός: ΑΠ1210
  • Κατεύθυνση: -
  • Εξάμηνο: 2
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Στυλιανή Σουβατζή
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 10.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00-21:00, αιθ. Πολυμέσων

Περίληψη

Διακριτό μέλημα της σύγχρονης αρχαιολογίας είναι η κριτική κατανόηση του παρελθόντος και, μέσω αυτής, η κριτική αξιολόγηση της ερμηνείας του στο παρόν. Η Κοινωνική Αρχαιολογία εστιάζει στη σημασία της κοινωνικής δυναμικής τόσο στη δόμηση των υλικών καταλοίπων του παρελθόντος όσο και στην αρχαιολογική ερμηνεία αυτών των καταλοίπων. Αντικείμενό της είναι οι κοινωνικές σχέσεις και πρακτικές, οι τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν τη σχέση τους με τους άλλους, με την ευρύτερη κοινωνία και με την ιστορία, μέσα από τον υλικό πολιτισμό που παρήγαγαν, χρησιμοποίησαν, αποθήκευσαν ή απέρριψαν, και εν τέλει, ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον τόσο κατά το παρελθόν όσο και στο παρόν.  Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξετάσουμε κεντρικά θέματα και αναλυτικές κατηγορίες της Κοινωνικής Αρχαιολογίας, όπως η κοινωνική οργάνωση, η ισότητα και η ανισότητα, η ετεραρχία και η ιεραρχία, η κοινωνική ποικιλομορφία και συνθετότητα, η ταυτότητα, η αρχιτεκτονική και η χρήση του χώρου, οι κοινωνικές ομάδες, η κοινότητα, η συγγένεια, το φύλο και η ηλικία, εστιάζοντας αφενός στους πρόσφατους θεωρητικούς και μεθοδολογικούς προσανατολισμούς και αφετέρου σε μελέτες περίπτωσης. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί σε αρχαιολογικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν στοιχεία από την κοινωνική ανθρωπολογία και την ιστορία, καθώς και στις σύγχρονες ιδεολογικές χρήσεις κεντρικών εννοιών. Στόχος είναι να κατανοήσουμε τη σύνθετη σχέση μεταξύ υλικού κόσμου και κοινωνικής συμπεριφοράς και να επεξεργαστούμε τους τρόπους συσχετισμού  ανθρώπων, τόπων, υλικών αντικειμένων, ζώων και φυτών, με προσοχή στο πλαίσιο εύρεσης, τη χρονικότητα και την ιστορικότητά τους.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας