Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Προϊστορική Τεχνολογία: Τεχνικές του λαξευμένου λίθου

  • Κωδικός: ΣΜ0002
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2014-2015 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2009-2010 εαρινό

Περίληψη

Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις για τις τεχνικές κατασκευής προϊστορικών λίθινων εργαλείων και για την εξέλιξη των τεχνικών λάξευσης, από την παλαιολιθική εποχή μέχρι και την Εποχή του Χαλκού. Παράλληλα στοχεύει να τους εξοικειώσει με τη διεπιστημονική μεθοδολογία προσέγγισης της προϊστορικής Τεχνολογίας (Πειραματική Αρχαιολογία, Εθνο-αρχαιολογία, Ποσοτικές και Αρχαιομετρικές μέθοδοι, Βάσεις Δεδομένων κλπ.) και με τη χρήση θεωρητικών προτύπων που προέρχονται από το χώρο της ανθρωπολογίας και της οικονομικής αρχαιολογίας.
Οι φοιτητές θα ασκηθούν πρακτικά στην ανάλυση, κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των λιθοτεχνιών χρησιμοποιώντας τη συλλογή αναφοράς από λίθινα τέχνεργα και πετρώματα της διδακτικής συλλογής του Τομέα Αρχαιολογίας. Θα εξετασθεί το θέμα των ιδιοτήτων των πρώτων υλών και η συμβολή των αρχαιομετρικών μεθόδων στον προσδιορισμό της προέλευσης των πετρωμάτων κατασκευής λίθινων εργαλείων (οψιανός- πυριτόλιθος). Το πρότυπο της εγχειρηματικής αλυσίδας θα αποτελέσει το βασικό πλαίσιο για την κατανόηση της δυναμικής της τεχνολογίας του λαξευμένου λίθου, από την πρόσκτηση των πρώτων υλών μέχρι την διαμόρφωση των εργαλείων, τη χρήση, την ανακύκλωση και την απόρριψή τους. Τέλος θα γίνει πρακτική άσκηση σε θέματα στατιστικής ανάλυσης, στη χρήση του Η/Υ για την αρχειοθέτηση των λιθοτεχνιών, στο σχέδιο και στη φωτογραφία.
Ευρύτερος στόχος του σεμιναρίου είναι να γίνει κατανοητό πώς η διεπιστημονική μεθοδολογία συμβάλλει στην κατανόηση της τεχνολογίας στο πλαίσιο μιας προϊστορικής κοινωνίας και για την κατανόηση ευρύτερων θεμάτων της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Επίσης πώς οι νέες τεχνολογίες υποστηρίζουν την αρχαιολογική έρευνα.
Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του 3ου και 4ου έτους, που έχουν ήδη παρακολουθήσει μαθήματα προϊστορικής αρχαιολογίας.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας