Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαιότητα, παρελθόν και ανθρωπολογία

  • Κωδικός: ΚΑ1961
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ελευθερία Δέλτσου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2019-2020 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην κριτική διερεύνηση της συγκρότησης των αντιλήψεων περί αρχαιότητας και παρελθόντος. Επικεντρωνόμενο κυρίως στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνον, μελετά: τον μετασχηματισμό του παρελθόντος σε 'αρχαιότητα' και τη διαμόρφωση του περιεχομένου της∙ τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που διαμεσολαβούν στην επεξεργασία του παρελθόντος∙ το ρόλο των επιστημονικών πεδίων της αρχαιολογίας, της λαογραφίας, και της διαμόρφωσης των εθνικών κρατών και της νεωτερικότητας στην εκάστοτε συγκρότηση της 'αρχαιότητας'∙ τους, θεσμικούς και μη, φορείς που εμπλέκονται στις διαδικασίες αυτές∙ τους τρόπους με τους οποίους βιώνονται και γίνονται αντιληπτές οι εκάστοτε 'αρχαιότητες' από τους καθημερινούς ανθρώπους της συγχρονίας∙ τις διαδικασίες οικειοποίησης, αντιπαράθεσης, μεταμόρφωσης των αρχαιοτήτων, από ποιους, πότε και γιατί.

Το μάθημα αυτό μαθαίνει στους/στις φοιτητές/τήτριες να απαντούν σύνθετα και κριτικά στα παραπάνω ερωτήματα. Η μελέτη βιβλιογραφίας και εθνογραφικών περιπτώσεων θα τους διδάξει πώς να συνδυάζουν γνώσεις από την κοινωνική ανθρωπολογία, την αρχαιολογία, την ιστορία, τη λαογραφία, τη γεωγραφία, τη μουσειολογία, τις πολιτισμικές σπουδές, κ.α.

Συγγράμματα

  • Αναγνωστόπουλος Α., Παπαδημητρίου Ν. (2017): Το παρελθόν στο παρόν, Αθήνα: Καστανιώτης
  • Meskell L. (2006): Η αρχαιολογία στο στόχαστρο, Αθήνα: Κριτική
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας