Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εβραϊκές Ταυτότητες

  • Κωδικός: ΚΑ1621
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Βασιλική Γιακουμάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2020-2021 χειμερινό, 2017-2018 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό

Περίληψη

Η εβραϊκή ταυτότητα δεν έχει υπάρξει ακόμα αντικείμενο συστηματικής μελέτης από την ανθρωπολογία στον ελληνικό χώρο.  Το σεμινάριο αυτό επιδιώκει να συμβάλει στην συστηματοποίηση της γνώσης για τις εβραϊκές κουλτούρες σε προπτυχιακό επίπεδο.

Το μάθημα παρέχει ένα βασικό ιστορικό πλαίσιο στη μακρά διάρκεια, και σταδιακά εισάγεται στη μελέτη ενός πιο ειδικού θέματος: τις διαδικασίες «διαχείρισης» της εβραϊκής κουλτούρας και ιστορίας στη σύγχρονη Ευρώπη με έμφαση στον ελληνικό χώρο.  Ασχολείται με διαδικασίες ορατότητας της εβραϊκότητας στην δημόσια σφαίρα και στους επίσημους θεσμούς στο σημερινό έθνος-κράτος·  επίσης, με το πώς οι διαδικασίες αυτές είναι/γίνονται συμβατές με ευρύτερες πολιτικές για μειονοτικές κουλτούρες, και με αναθεωρήσεις του ορισμού της εθνικής ταυτότητας.

Η συζήτηση θα κινηθεί γύρα από θέματα όπως: γενεαλογίες των εβραϊκών κοινοτήτων σε Ελλάδα και λοιπή Ευρώπη, εβραϊκή ταυτότητα ως μνήμη «τραύματος», σύγχρονες περιπτώσεις πολιτικοποίησης της εβραϊκότητας, διαδικασίες ορατότητας στο σύγχρονο κράτος (ακαδημαϊκός χώρος, «μέσα», ρόλος της Εκκλησίας, αναδυόμενες αγορές της «πολυπολιτισμικότητας»).

Το μάθημα «σκέφτεται» ανθρωπολογικά, και αναδεικνύει την εθνογραφική θέαση για την κατανόηση των θεμάτων αυτών.

Συγγράμματα

  • Fleming, K.E. (2009): Ιστορία των ελλήνων εβραίων, Οδυσσέας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας