Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πηγές της Οθωμανικής Ιστορίας

  • Κωδικός: ΙΣ6091
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις πηγές για τη μελέτη της οθωμανικής περιόδου. Θα εξεταστούν τα είδη των πηγών ανά υπο-περίοδο, ο τρόπος πρόσβασης στις πηγές αυτές (αρχεία ψηφιακά και φυσικά), οι απαιτήσεις για την ανάγνωση των πηγών, η κριτική ανάγνωση των πηγών και ο συνδυασμός αυτών προκειμένου να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα της παραγόμενης ιστορικής γνώσης. Ενδεικτικά θα δοθούν στους φοιτητές κείμενα διαφόρων ειδών πηγών, προκειμένου να ασκηθούν στην ανάγνωση και αποτίμησή τους. Επίσης θα ασκηθούν στην αποδελτίωση πηγών από ηλεκτρονικούς καταλόγους και αποθετήρια προκειμένου να προετοιμάσουν θέματα προς μελέτη. Οι πηγές θα δοθούν σε μετάφραση.

Συγγράμματα

  • Καμπουρίδης Κ. (2009): Η νεότερη Ελλάδα μέσα από οθωμανικές αρχειακές πηγές, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σταμούλη
  • Faroquhi S. (2006): Προσεγγίζοντας την Οθωμανική Ιστορία. Εισαγωγή στις πηγές,, Θεσσαλονίκη: University Studio Press
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας