Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πηγές του Βυζαντίου

  • Κωδικός: ΙΣ6011
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Έφη Ράγια
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό

Περίληψη

Ο θαυμάσιος και παρεξηγημένος κόσμος των Βυζαντινών Πηγών ξεδιπλώνεται σε αυτό το μάθημα, στο οποίο μέσα από τη μελέτη των πηγών στην πραγματικότητα αναλύονται ιδιαίτερες, και περίπλοκες, πτυχές της Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας του Βυζαντίου. Η μεθοδολογία των Βυζαντινών συγγραφέων, η σύνθεση και «κατασκευή» των ιστορικών έργων, ο σκοπός και το αποτέλεσμα, αποτελούν αντικείμενο των διαλέξεων προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν τις βάσεις που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίζουν άφοβα τόσο τις πηγές του Βυζαντίου, όσο και την Ιστορία του.

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει μέσω δύο περιλήψεων επιστημονικών άρθρων για θέματα της Βυζαντινής Ιστοριογραφίας και μίας τελικής συνθετικής εργασίας που θα στηρίζεται σε Βυζαντινό κείμενο (τα κείμενα αυτά θα έχουν διδαχθεί στο μάθημα) με παράλληλη χρήση της βιβλιογραφίας.

Εξαιτίας της φύσης του μαθήματος συνίσταται η ανελλιπής παρακολούθηση των διαλέξεων. Είναι επίσης απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

The wonderful and largely misunderstood world of the Byzantine sources unfolds in this course. In effect, particular and complicated aspects of Byzantine History and Historiography of Byzantium are analyzed through study of the sources. The methodologies of the Byzantine authors, the composition and even the construction of the historical works, the aims and the results, are the subject of the lectures, in order for the students to obtain basic knowledge about Byzantium that will allow them to approach safely its sources as well as its History.

The students will be examined in the composition of two summaries of scientific articles on subjects of Byzantine Historiography and a final composition based on the texts with parallel use of the bibliography.

Because of the nature of the course it is advised that the students systematically attend the classes. Knowledge of the English language is also necessary.

Συγγράμματα

  • Ljubarskij, J.N. (2004): Η προσωπικότητα και το έργο του Μιχαήλ Ψελλού, Αθήνα: Κανάκης
  • Hunger, H. (2009): Βυζαντινή λογοτεχνία, Αθήνα: ΜΙΕΤ
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας