Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία

 • Κωδικός: ΙΣ2261
 • Κατεύθυνση: Ιστορία
 • Κατηγορία: Καταστατικό
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2022-2023 εαρινό, 2021-2022 εαρινό, 2020-2021 εαρινό, 2019-2020 εαρινό, 2018-2019 εαρινό
 • Διδάσκεται

Περίληψη

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες τα βασικά χαρακτηριστικά και τις κυριότερες φάσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία αποτέλεσε, για τα Βαλκάνια, τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα, το σταθερότερο και μακροβιότερο κράτος, γέφυρα από το Μεσαίωνα ως τους Νεότερους Χρόνους. Έπειτα από μια σύντομη εισαγωγή στην περίοδο δημιουργίας του οθωμανικού κράτους (14ο αι.), θα αναλυθούν οι βασικότεροι θεσμοί της περιόδου των μεγάλων κατακτήσεων (15ος-16ος αι.), οι επιπτώσεις της στασιμότητας που επήλθε από το 17ο αιώνα, οι κοινωνικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί (17ος-18ος αι.), και, τέλος, η προσπάθεια του οθωμανικού κράτους να προσαρμοστεί στις αλλαγές του 19ου αιώνα με τις μεταρρυθμίσεις, ως την τελική κατάρρευση της αυτοκρατορίας και τη δημιουργία του νέου τουρκικού κράτους μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Συγγράμματα

 • Inalcik H. (2008): Η οθωμανική αυτοκρατορία. Η κλασική εποχή: 1300-1600, Αθήνα: Αλεξάνδρεια (4)
 • Quataert D. (2007): Η οθωμανική αυτοκρατορία. Οι τελευταίοι αιώνες 1700-1922, Αθήνα: Αλεξάνδρεια (2)
 • Γκαρά Ε., Τζεδόπουλος, Γ. (1995): Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία, Θεσμικό πλαίσιο και κοινωνικές δυναμικές, Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα
 • Howard Douglas A. (2019): Η Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Αθήνα: Καρδαμίτσα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας