Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κοινωνική ιστορία της ανατολικής Μεσογείου (15ος-19ος αι.)

  • Κωδικός: ΙΣ0401
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Άννα Ματθαίου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2021-2022 εαρινό, 2020-2021 εαρινό, 2019-2020 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Προσεγγίζονται όψεις της κοινωνικής ιστορίας των ελληνόφωνων ορθόδοξων πληθυσμών υπό την οθωμανική και τις δυτικές κυριαρχίες: οι μηχανισμοί που ρυθμίζουν την οικονομία και την κοινωνική καθημερινή ζωή στα αστικά κέντρα, η δομή του πληθυσμού, τα χαρακτηριστικά του κόσμου της υπαίθρου, οι πρακτικές και οι οικονομικές νοοτροπίες των αγροτικών και κτηνοτροφικών κοινωνιών, τα διατροφικά και πολιτισμικά πρότυπα, ο χώρος της παιδείας και των βιβλίων, καθώς και η ταξινόμηση των διαφόρων εθνοτήτων και των αμοιβαίων πολιτισμικών επιδράσεων, όπως καταγράφονται στις πηγές της εποχής και τα ταξιδιωτικά κείμενα. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη βασική βιβλιογραφία, τις ιστορικές πηγές και τις μεθόδους μελέτης της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Συγγράμματα

  • Greene M. (2005): Κρήτη ένας κοινός κόσμος, Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
  • Γκαρά Ε., Τζεδόπουλος, Γ. (1995): Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία, Θεσμικό πλαίσιο και κοινωνικές δυναμικές, Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας