Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχιτεκτονική και τέχνη στην πρωτοβυζαντινή και μεσοβυζαντινή περίοδο

  • Κωδικός: ΑΡ2891
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιωάννης Βαραλής
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό

Περίληψη

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μελέτη της αρχιτεκτονικής και της τέχνης στην αυτοκρατορία του Βυζαντίου και στις ηγεμονίες υπό την επιρροή της από το 610 έως το 1204. Συγκεκριμένα, θα εστιάσουμε στην επίδραση που είχαν στην τέχνη η αναδιοργάνωση του κράτους από τον Ηράκλειο και τους διαδόχους του και η Εικονομαχική έριδα κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο (610-843) και στην εγκαθίδρυση του εγγεγραμμένου σταυροειδούς ναού και του τυπικού εικονογραφικού προγράμματος κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο (843-1204). Στα ανάκτορα και τα αρχοντικά, τα μοναστήρια και τις εκκλησίες της αυτοκρατορίας θα μελετήσουμε την οικοδομική και τη μνημειακή ζωγραφική και θα αξιολογήσουμε τις φιλοδοξίες των χορηγών για κοινωνική ανάδειξη και μεταθανάτια λύτρωση. Επίσης, θα εξετάσουμε ονομαστά έργα μικροτεχνίας (ελεφαντοστά, σμάλτα, έργα μεταλλοτεχνίας) και τη ζωγραφική χειρογράφων και φορητών εικόνων. Αυτά θα μελετηθούν στην κατά περιοχές συνάφειά τους (Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη και Μακεδονία, Νότια Ελλάδα και Θεσσαλία, Μικρά Ασία, Ρωσία, Σινά), ώστε να αντιληφθούμε καλύτερα τις αναλογίες και διαφορές μεταξύ τους και να κατανοήσουμε βαθύτερα την εποχή.

Συγγράμματα

  • Krautheimer R. (1991): Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, Aθήνα: MIET
  • Πανσελήνου Ν. (2000): Βυζαντινή ζωγραφική, Αθήνα: Καστανιώτης (8)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας