Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Μνημειακή τοπογραφία της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας στη Βυζαντινή περίοδο (Αχρίδα - Καστοριά)

  • Κωδικός: ΑΡ2841
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιωάννης Τσιουρής
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2020-2021 εαρινό

Περίληψη

Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδας, ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄.  Έχοντας ως έδρα την Αχρίδα, σήμερα στη Βόρεια Μακεδονία, περιελάμβανε ένα ευρύ γεωγραφικό χώρο στον οποίο διαβιούν Έλληνες, Σλάβοι, Ιλλυριοί και άλλες εθνότητες. Επίσης, στην εκτεταμένη αυτή περιοχή ανεγείρονται σημαντικά μνημεία της βυζαντινής εποχής από τον 11ο έως και τον 15ο αιώνα.

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των μνημείων της Αρχιεπισκοπής όπως της Αχρίδας, της Πρέσπας και της Καστοριάς. Θα ερευνηθεί η σημασία των μνημείων, τα καλλιτεχνικά ρεύματα, οι ζωγράφοι, οι χορηγοί. Επίσης, τα μνημεία θα εξεταστούν σε σχέση με το πολιτικό, θρησκευτικό, οικονομικό και πνευματικό πλαίσιο της εποχής και τις σχέσεις κεντρικής εξουσίας και περιφέρειας.

Συγγράμματα

  • Χατζηδάκης, Μ. (επιμ.) (1992): Καστοριά, Αθήνα: Μέλισσα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας