Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Οστεοαρχαιολογία

 • Κωδικός: ΑΡ2801
 • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: δεν έχει οριστεί
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2020-2021 χειμερινό
 • Διδάσκεται

Περίληψη

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των ανθρώπινων σκελετικών καταλοίπων εντός του αρχαιολογικού τους πλαισίου, δηλαδή ο συγκερασμός αρχαιολογίας και φυσικής (βιολογικής) ανθρωπολογίας σε όλα τα ερευνητικά στάδια (ερευνητικός σχεδιασμός, ανασκαφή, συλλογή, διαχείριση και τεκμηρίωση δεδομένων, ανάλυση και ερμηνεία). Το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος περιλαμβάνει την επισκόπηση ορισμών, θεωρητικών προσεγγίσεων (“βιοαρχαιολογία των ταυτοτήτων”) και δεοντολογίας και την εισαγωγή σε βασικές μεθοδολογίες (προσδιορισμός σκελετικού φύλου, ηλικίας, ελάχιστου αριθμού ατόμων) και βιοχημικές εφαρμογές (ραδιοχρονολόγηση, ανασύσταση παλαιοδιατροφής και παλαιομετακίνησης, παλαιογενετική). Το πρακτικό σκέλος περιλαμβάνει την εισαγωγή στην οστεολογία, ανθρώπινη ανατομία ενηλίκων και ανηλίκων, οδοντική ανθρωπολογία, βιολογική και φαινοτυπική ποικιλομορφία, παλαιοπαθολογία και ταφονομία. Θα δοθεί έμφαση σε ταφικές και ανασκαφικές πρακτικές, καθώς και σε τεχνικές συντήρησης και αποθήκευσης.

Συγγράμματα

 • Larsen C.S. (2007): Βιοαρχαιολογία, Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιανού
 • Βαλάκος, Ε., Νικήτα, Ε., Παπαβασιλείου, Σ. (2016): Βιολογική ανθρωπολογία στην πράξη, Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα
 • Παπαγεωργοπούλου, Χ. (2016): Ειδικά θέματα σκελετικής ανθρωπολογίας, ταφονομίας και βιοαρχαιολογίας, Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας