Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εποχή του λίθου και γεωπεριβάλλον

  • Κωδικός: ΑΡ2691
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2019-2020 εαρινό, 2018-2019 εαρινό

Περίληψη

Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος θα είναι  η μελέτη της επίδρασης του περιβάλλοντος στον προϊστορικό άνθρωπο κατά τη διάρκεια της εποχής του Λίθου και η  κατανόηση των διεργασιών που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση του τοπίου και κατ'επέκταση στην ανάπτυξη των αρχαιολογικών θέσεων. Μέσα από το μάθημα θα αναδειχθεί η συμβολή  του τομέα της γεωαρχαιολογίας στην κατανόηση των προϊστορικών κοινωνιών  του Πλειστόκαινου και των αρχών του Ολοκαίνου, (Παλαιολιθική, Μεσολιθική, Νεολιθική Εποχή).

Οι βασικές θεματικές ενότητες του μαθήματος εν περιλήψει θα είναι: α) Παλαιοπεριβάλλον και ανθρώπινες εγκαταστάσεις στην Εποχή του Λίθου, β) Γεωαρχαιολογία και τεχνικές με στόχο την ανασύσταση του παλαιοπεριβάλλοντος και γ) Μελέτες περίπτωσης Παλαιολιθικών και Νεολιθικών θέσεων  του ελλαδικού χώρου και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου η επίδραση του γεωπεριβάλλοντος ήταν καθοριστική στην εξέλιξή τους.

Συγγράμματα

  • Καραλή, Λ. (2005): Περιβαλλοντική αρχαιολογία, Αθήνα: Ψυχογιός
  • Καρκάνας Π. (2010): Εισαγωγή στη Γεωαρχαιολογία, Αθήνα: Νεφέλη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας