Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Εποχή του Λίθου

  • Κωδικός: ΑΡ2621
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2019-2020 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2016-2017 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην παρουσίαση και μελέτη της Εποχής του Λίθου, δηλαδή από την Κατώτερη Παλαιολιθική περίοδο, μέχρι και το τέλος της Νεολιθικής εποχής, τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αρχικά, θα παρουσιαστεί το ευρύτερο γεωλογικό-γεωμορφολογικό και παλαιοκλιματικό καθεστώς από την αρχή του Πλειστοκαίνου μέχρι και την περίοδο του Ολοκαίνου, δίνοντας έμφαση στις μεθόδους και τεχνικές προσέγγισης και ανασύστασης του παλαιοπεριβάλλοντος (γεωαρχαιολογικές, αρχαιομετρικές κ.ά) στο οποίο εξελίχθηκε ο άνθρωπος. Θα δοθούν στοιχεία σχετικά με το παλαιοανθρωπολογικό πλαίσιο εξέλιξης, ενώ θα παρουσιαστεί αναλυτικά ο υλικός πολιτισμός της Παλαιολιθικής εποχής ανά περίοδο (Κατώτερη, Μέση και Ανώτερη). Θα μελετηθούν διεξοδικά οι πρώτες ύλες των εργαλείων, η προέλευσή τους, η ιστορική τους εξέλιξη, οι τεχνοτροπίες και τυπολογία τους η συσχέτισή τους με τη νοητική εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και η χρησιμότητά τους σαν παλαιοοικολογικοί δείκτες. Εστιάζοντας στον Ελλαδικό χώρο και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αρχαιολογικά δεδομένα για τη Μεσολιθική και Νεολιθική περίοδο (κοινωνικοοικονομική οργάνωση, τεχνικές, κατοίκηση, τέχνη, ταφικά έθιμα κ.ά), ενώ θα γίνει προσπάθεια ερμηνείας των αρχαιολογικών δεδομένων και από γεωαρχαιολογική σκοπιά. Τέλος, στους στόχους του μαθήματος θα είναι να παρουσιαστεί το πλαίσιο στο οποίο έγινε η μετάβαση από το τέλος της Νεολιθικής εποχής στην Πρώιμη Χαλκοκρατία.

Συγγράμματα

  • Σάμψων, Α. (2014): Προϊστορική αρχαιολογία της Μεσογείου, Αθήνα: Καρδαμίτσας (2)
  • Καραλή Ι. (2011): Νεολιθικός πολιτισμός, Αθήνα: Καρδαμίτσας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας