Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Νεολιθικός Πολιτισμός. Αιγαίο και Ηπειρωτική Ελλάδα

  • Κωδικός: ΑΡ2611
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα εστιάζει στην παρουσίαση και συζήτηση των πολιτισμικών διεργασιών που συντελέστηκαν κατά τη Νεολιθική περίοδο (7η - 3η χιλιετία π.Χ.) στη γεωγραφική περιοχή του Αιγαίου και της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Ως εισαγωγή, θα εξεταστεί η εμφάνιση και ανάπτυξη του νεολιθικού τρόπου ζωής στην Εγγύς Ανατολή, με στόχο να γίνουν κατανοητές οι διαδικασίες που οδήγησαν στην παραγωγή της τροφής και στην εμφάνιση μόνιμων οικισμών. Εστιάζοντας στον Ελλαδικό χώρο, θα παρουσιαστούν τα αρχαιολογικά δεδομένα για τη Μεσολιθική περίοδο και οι πρώτες ενδείξεις νεολιθικών εγκαταστάσεων, και θα συζητηθούν οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί για την αρχή της γεωργίας και κτηνοτροφίας στο Αιγαίο. Ο νεολιθικός υλικός πολιτισμός θα εξεταστεί ανά περίοδο (Αρχαιότερη, Μέση, Νεότερη, Τελική Νεολιθική), αναδεικνύοντας εκείνες τις αρχαιολογικές θέσεις στις οποίες τα κύρια χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου (οργάνωση και χρήση του οικιστικού, ενδοκοινοτικού και διακοινοτικού χώρου, οργάνωση της παραγωγής) εμφανίζονται με μεγαλύτερη ευκρίνεια. Παράλληλα θα συζητηθούν ειδικότερα ζητήματα όπως είναι οι ανταλλαγές και η διακίνηση τέχνεργων και πρώτων υλών, οι τεχνολογικές πρακτικές και παραδόσεις, οι ταφικές πρακτικές κ.ά.

Συγγράμματα

  • Καραλή Ι. (2011): Νεολιθικός πολιτισμός, Αθήνα: Καρδαμίτσας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας