Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στη Βιοαρχαιολογία και Αρχαιομετρία

  • Κωδικός: ΑΡ2581
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2014-2015 χειμερινό

Περίληψη

Στοιχεία Αρχαιομετρίας (Γιώργος Φακορέλλης)

Στην ενότητα “Μέθοδοι απόλυτης χρονολόγησης” αναπτύσσονται οι βασικές αρχές των μεθόδων άνθρακα-14, δενδροχρονολόγησης και φωταύγειας. Επίσης παρουσιάζονται τα είδη των υλικών, που μπορούν να χρονολογηθούν, ο τρόπος δειγματοληψίας, το εύρος εφαρμογής και οι περιορισμοί κάθε μίας μεθόδου ξεχωριστά.

Στην ενότητα “Μελέτη τεχνολογίας κατασκευής κεραμικών και γυάλινων αντικειμένων” αναπτύσσονται τα στάδια και τρόποι κατασκευής, οι ιδιότητες και διάφορες φυσικοχημικές μέθοδοι ανάλυσης των υλικών αυτών.

Στην ενότητα "Μελέτη τεχνολογίας κατασκευής μεταλλικών αντικειμένων - Μηχανισμοί διάβρωσης” αναπτύσσονται οι κύριοι τρόποι εξόρυξης και εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων, τα διάφορα κράματα και οι μηχανισμοί διάβρωσής τους.

Στοιχεία Περιβαλλοντική αρχαιολογίας. H μελέτη των ανθρώπινων και των ζωικών καταλοίπων από τις αρχαιολογικές ανασκαφές (Κατερίνα Τρανταλίδου και Τατιάνα Θεοδωροπούλου)

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια εισαγωγή στην επιστήμη της περιβαλλοντικής αρχαιολογίας και στις δυνατότητες που προσφέρει στην αρχαιολογική ερμηνεία. Παρουσιάζεται η ιστορία της έρευνας και ζητήματα θεωρίας (Η οικολογία στην υπηρεσία της αρχαιολογίας: σχολές και προσεγγίσεις), η περιβαλλοντική αρχαιολογία στην ανασκαφική πρακτική (Περιβαλλοντική αρχαιολογία στο πεδίο: ερωτήματα, στρατηγικές δειγματοληψίας, συλλογή δεδομένων), η συλλογή και η ερμηνεία των δεδομένων (Πεδία και επίπεδα ανάλυσης: από τα δεδομένα στην ερμηνεία), καθώς και η συμβολή της επιστήμης στην ανασύσταση της σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος μέσα από παραδείγματα μελέτης (Αρχαιο-περιβάλλοντα εντός και εκτός ανθρωπογενών περιβαλλόντων: παραδείγματα από τον ελλαδικό χώρο).

Ένας άξονας της ενότητας αυτής είναι η ταφική αρχαιολογία / οστεοαρχαιολογία, η οποία δανείζεται μεθόδους από τη φυσική ανθρωπολογία, τη βιολογία, την παλαιοντολογία του ανθρώπου, τη στατιστική ή τις κοινωνικές επιστήμες και προσπαθεί να διερευνήσει τις κοινωνικές δομές, τις συνθήκες ζωής, τη δημογραφία, τις γενετικές σχέσεις ενός πληθυσμού στο ίδιο το νεκροταφείο, τις μεθόδους ιατρικής, που έμμεσα είναι οι μάρτυρες πνευματικών και ψυχολογικών δεσμών των μελών μιας κοινότητας, τις συνήθειες των κοινωνικών ομάδων, τις μετακινήσεις των πληθυσμών στο χρόνο, το επίπεδο υγείας ή διατροφής του πληθυσμού.

Στοιχεία μακροσκοπικής ανάλυσης κεραμικής και κεραμικής πετρογραφίας (Ξένια Χαραλαμπίδου)

Στην ενότητα αυτή θα γίνει πρωτίστως μία εισαγωγή στους τρόπους μακροσκοπικής εξέτασης της κεραμικής και συζήτηση των πληροφοριών που μπορεί να παράσχει η μακροσκοπική μελέτη για την τεχνολογία που ακολούθησαν οι αρχαίοι κεραμείς. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η συμβολή της πετρογραφικής ανάλυσης λεπτών τομών στην κατανόηση της προέλευσης και των τεχνικών κατασκευής κεραμικής, στον τεκμηριωμένο χαρακτηρισμό προϊόντων διαφορετικών κεραμικών "εργαστηρίων" και αρχαίων δικτύων εμπορικών επαφών. Παρουσιάζεται ο τρόπος δειγματοληψίας κεραμικών ευρημάτων με σκοπό την εκκίνηση μίας πετρογραφικής μελέτης και γίνεται μία πρώτη περιγραφή της μεθοδολογίας της κεραμικής πετρογραφίας και του τρόπου σύνθεσης δεδομένων μέσα από παραδείγματα.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας