Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η αρχαία ελληνική οικία

  • Κωδικός: ΑΡ2571
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2020-2021 χειμερινό, 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 εαρινό

Περίληψη

Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα θα εξετάσουμε την ελληνική οικία από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους έως την αυτοκρατορική περίοδο μέσα στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό της πλαίσιο, και με βάση αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των εκάστοτε χρονολογικών περιόδων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους τρόπους προσέγγισης, επεξεργασίας και ερμηνείας των αρχαιολογικών καταλοίπων.

Συγγράμματα

  • Hoepfner W. (επιμ.) (2005): Ιστορία της κατοικίας, 5000 π.Χ. – 500 μ.Χ., Θεσσαλονίκη: University Studio Ρress
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας