Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Βυζαντινή κεραμική (4ος-14ος αι.)

  • Κωδικός: ΑΡ2561
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2020-2021 χειμερινό, 2017-2018 εαρινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό

Περίληψη

Η σειρά των συναντήσεων θα περιλάβει θεωρητική και πρακτική μελέτη της κεραμεικής της Ύστερης Αρχαιότητας και του Βυζαντίου ως τον 14ο αιώνα. Στο θεωρητικό μέρος θα επιτευχθεί η εξοικείωση με την κατασκευή, τα είδη, τις χρήσεις και τη διακίνηση της κεραμεικής παραγωγής στην αυτοκρατορία. Στο πρακτικό μέρος θα καταγραφούν σε δελτία τα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά κεραμεικά (όστρακα αγγείων και θραύσματα κεραμικών προϊόντων) της Διδακτικής Συλλογής του ΙΑΚΑ.

Συγγράμματα

  • Πετρίδης, Πλ. (2013): Πρωτοβυζαντινή κεραμική του Ελλαδικού χώρου, Αθήνα: Gutenberg
  • Κορρέ-Ζωγράφου, Κ. (1995): Τα κεραμικά του ελληνικού χώρου, Αθήνα: Μέλισσα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας