Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Νεολιθικές κοινωνίες

  • Κωδικός: ΑΡ2321
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Στυλιανή Σουβατζή
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2021-2022 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2009-2010 εαρινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Το μάθημα αποσκοπεί στη βαθύτερη γνώση και κατανόηση της Νεολιθικής εποχής, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, και των ριζοσπαστικών αλλαγών που τη συνόδευαν, όπως η εμφάνιση της αγροτικής οικονομίας, η εκρηκτική αύξηση του υλικού πολιτισμού, η μόνιμη εγκατάσταση και η επένδυση στην αρχιτεκτονική, οι νέες κοινωνικές σχέσεις και γενικότερα η αλλαγή του τρόπου ζωής. Με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα από τις νεολιθικές κοινωνίες της Ελλάδας και της Εγγύς Ανατολής και με προσοχή στo ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο, θα προσεγγίσουμε κεντρικά θέματα της Νεολιθικής Αρχαιολογίας όπως οι σύνθετες συνθήκες εμφάνισης του νεολιθικού τρόπου ζωής ή ‘Νεολιθικοποίησης’, οι διαφορετικοί ρυθμοί υιοθέτησης και σημασιοδότησης του νέων κοινωνικών και οικονομικών πρακτικών από περιοχή σε περιοχή, οι τύποι πρώιμης εγκατάστασης και η σχέση με τον χώρο, τον τόπο και το τοπίο, ο συμβολισμός, η ιδεολογία και οι κοινωνικές δομές.

Συγγράμματα

  • Καραλή Ι. (2011): Νεολιθικός πολιτισμός, Αθήνα: Καρδαμίτσας
  • Cauvin, J. (2008): Γέννηση των θεοτήτων, γέννηση της γεωργίας, ΙΤΕ
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας