Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ετρουσκολογία

  • Κωδικός: ΑΡ2081
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2014-2015 εαρινό, 2007-2008 εαρινό

Περίληψη

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η αρχαιολογία και η τέχνη των Ετρούσκων και των ιταλικών λαών, από την εποχή του Σιδήρου ως την εποχή της ρωμαϊκής κατάκτησης (11ος - πρώιμος 3ος αι. π.Χ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρώιμη αρχαιολογία, στα ταφικά έθιμα, στη γραφή, στη θρησκεία και στην τέχνη των Ετρούσκων, καθώς και στις σχέσεις των λαών της ιταλικής χερσονήσου με τους Έλληνες και Φοίνικες αποίκους.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας