Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Μεγάλη Ελλάδα και Σικελία

  • Κωδικός: ΑΡ1411
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2018-2019 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2008-2009 εαρινό, 2006-2007 εαρινό

Περίληψη

Η αρχαιολογία, και εν μέρει και η ιστορία των Ελλήνων της Δύσης είναι το αντικείμενο που εξετάζεται στο μάθημα αυτό. Αρχικά δίδονται διεξοδικά τα αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα που σχετίζονται με την ίδρυση των ελληνικών αποικιών στη Δύση. Εν συνεχεία, θα αναλύσουμε διεξοδικά την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία, την τέχνη (νομισματοκοπία, πλαστική, χαλκοτεχνία και αγγειογραφία) των Ελλήνων της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί καις τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των Ελλήνων με τους αυτόχθονες πληθυσμούς των περιοχών στις οποίες συναντήθηκαν.

Συγγράμματα

  • Greco E. (2001): Αρχαιολογία της Μεγάλης Ελλάδας, University Studio Press
  • Ντε Μιρό, Ε. (2015): Η ελληνική τέχνη στη Σικελία, Αθήνα: Γκόνη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας