Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θέματα προϊστορικής αρχαιολογίας

  • Κωδικός: ΑΡ1261
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2014-2015 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 εαρινό

Περίληψη

Η κατανόηση των προϊστορικών κοινωνιών στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επεξεργασία θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων για την προσέγγιση και ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με τις διάφορες όψεις του Υλικού πολιτισμού. Μέσα από την κατάλληλη ανάλυση και σύνθεση των αρχαιολογικών πληροφοριών στο Σεμινάριο θα εξετάσουμε πως προσεγγίζονται θέματα όπως η οργάνωση των απλών ή σύνθετων προϊστορικών κοινωνιών, πως ανιχνεύουμε τον πολυδιάστατο ρόλο της τεχνολογίας με τη βοήθεια αρχαιολογικών μεθόδων και της εθνο-αρχαιολογίας, πως μπορούμε να κατανοήσουμε το ρόλο των επαφών μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και τις ανταλλαγές μέσα από τα δίκτυα επικοινωνίας, πως κατανοούμε τον τρόπο σκέψης των κοινωνιών χωρίς γραφή. Τέλος θα εξετάσουμε τις διαφορετικές θεωρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τον 20ο αιώνα για να ερμηνευτούν τα γεγονότα του παρελθόντος και τον ρόλο της θεωρίας στην ιστορία της αρχαιολογικής σκέψης. Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές του 3ου και 4ου έτους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση Καταστατικών μαθημάτων της Προϊστορικής Αρχαιολογίας.

Συγγράμματα

  • Hodder, Ian (2002): Διαβάζοντας το παρελθόν. Τρέχουσες ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην αρχαιολογία, Αθήνα: Εκδόσεις του 21ου αιώνα
  • Γιαλούρη, Ελεάνα (επιμ.) (2013): Υλικός πολιτισμός: η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας