Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αιτήσεις και Διαδικασία επιλογής

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΠΜΣ και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (με έναρξη τον Οκτώβριο του 2023): γίνονται δεκτές από 21 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου 2023, με ηλεκτρονική κατάθεση φακέλου.

Οι προφορικές συνεντεύξεις έχουν προγραμματιστεί (διαδικτυακά) από 15 - 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Η μοριοδότηση κοινοποιείται στην /στον υποψήφια/υποψήφιο ηλεκτρονικά και η λίστα με τους επιτυχόντες αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Υποβολή Υποψηφιότητας

Προκειμένου να θεωρείται μια υποψηφιότητα έγκυρη, πρέπει να συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών και ο φάκελος υποψηφιότητας να είναι πλήρης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται και υποβάλλεται η ειδική φόρμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υποψηφιοτήτων)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (Η υποβολή του τίτλου σπουδών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της φοίτησης στο Π.Μ.Σ.).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης με ευκρινή τον μέσο όρο.
 • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (C2).
 • Λοιπές βεβαιώσεις τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
 • Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να διαθέτουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ.
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βιογραφικό σημείωμα (συμπληρώνεται η ειδική φόρμα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιοτήτων)
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου προέλευσης (αποστέλλονται απευθείας από το μέλος ΔΕΠ και εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ (pmsa@uth.gr).
 • Πτυχιακή ή επιστημονική εργασία συναφούς αντικειμένου με αυτό του προγράμματος σπουδών.
 • Γραπτή πρόταση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/-α ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τον προτεινόμενο θεματικό κύκλο του Π.Μ.Σ. και όπου παρουσιάζονται οι σχετικοί επιστημονικοί προβληματισμοί (1000-1500 λ.).

Στον φάκελο υποψηφιότητας μπορούν προαιρετικά να συμπεριληφθούν:

 • Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Λοιποί τίτλοι σπουδών.
 • Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων / εργαστηρίων σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ.
 • Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή απασχόλησης συναφούς με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το γενικό φυλλάδιο και τον Κανονισμό Σπουδών στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Μπορείτε επίσηςνα επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (2421074608 ή pmsa@uth.gr).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας