Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Από το γραμμόφωνο στο DVD: Ιστορία των οπτικοακουστικών τεχνολογιών στον 20ό αι.

  • Κωδικός: ΠΤ0911
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Μήτσος Μπιλάλης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 εαρινό, 2019-2020 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2012-2013 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2009-2010 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΤΡΙΤΗ 12:00-15:00, αιθ. Βέμη

Περίληψη

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η γοργή ανάδυση ενός καινούργιου 'πολιτισμού του ήχου'. Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, οι βιομηχανικές κοινωνίες στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική επιχείρησαν να 'υποτάξουν' τον ήχο στις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές αναδιατάξεις της εποχής: Νέες μηχανές αναλάμβαναν να καταγράφουν, κρυπτογραφούν και εντέλει να αναπαράγουν τη μελωδία και την ομιλία· καινούργιες τεχνολογίες απομόνωναν, εντατικοποιούσαν και εντέλει εμπορευματικοποιούσαν την ηχητική παραγωγή· νέα υποκείμενα–επαγγελματίες του ήχου', προνομιακοί διαχειριστές αλλά και ευδαιμονικοί καταναλωτές– συγκροτούσαν καινοφανή δίκτυα, εντός των οποίων η κυκλοφορία των ήχων μεταμορφωνόταν σε βιομηχανικό αγαθό.

Ο κεντρικός μαθησιακός στόχος είναι να προσεγγίσουν οι συμμετέχοντες την περίοδο απογείωσης της Βιομηχανικής Εποχής ως ένα εξαιρετικά πυκνό ιστορικό χρόνο, στη διάρκεια του οποίου οι αντίστοιχες κοινωνίες δεν έμαθαν απλά να παράγουν με διαφορετικά τρόπο τα αγαθά τους, αλλά κυρίως να ακούν και να βλέπουν τον κόσμο τους με διαφορετικά 'αυτιά' και 'μάτια'.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας